Kobieta w cywilizacji pedomentalnej, czyli czy obscenizm

Tu można wypowiadać się na wszystkie inne tematy jakie przyjdą Wam do głowy.
Posty w tym dziale nie są naliczane.

Moderatorzy: modTeam, ksiezycowka

nadia
Uzależniony
Uzależniony
Posty: 419
Rejestracja: 18 lut 2007, 17:53
Skąd: ze wschodu
Płeć:

Kobieta w cywilizacji pedomentalnej, czyli czy obscenizm

Postautor: nadia » 14 cze 2007, 00:01

Jest rzeczą oczywistą, iż atrybuty, jakimi dysponuje kobieta posiadają niezwykle silną moc oddziaływania na psychikę mężczyzny, gdyż bezpośrednio oddziaływują na sferę jego życiowych motywacji i są podstawą budowy sensu jego życia.

Dlatego ich obnażanie i podkreślanie w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych jest formą prymitywnej i gwałtownej agresji psychicznej.

Co więcej agresja ta jest obliczona na wzbudzenie silnych, pragnień, potrzeb i popędów bez założenia, iż będą one godnie zaspokojone. Jest, więc stosowana w wyniku ewidentnie złej woli, i w złych zamiarach.

Godne zaspokojenie wzbudzanych w ten sposób potrzeb oznaczałoby zaoferowanie wierności i oddania w związku małżeńskim, co wobec wszystkich podlegających temu oddziaływaniu mężczyzn jest raczej niemożliwe.

Wszelkie inne formy ich zaspokojenia są niegodne, tak jak niegodne jest ich wzbudzanie i pozostawienie bez zaspokojenia, zwłaszcza, że temu oddziaływaniu podlega najwrażliwsza sfera psychiki mężczyzn, przez co takie oddziaływanie może być źródłem poważnych frustracji lub zachowań dewiacyjnych.

Powyższa agresja posiada, więc znamiona kryminalnej prowokacji tym bardziej, iż stosuje się ją bez najmniejszego przyzwolenia.

W naszej cywilizacji nie jest ona jednak w żaden sposób karana, mimo że upublicznianie, i w efekcie komercjalizacja seksualności kobiety, z natury blokuje nawiązywanie trwalszych uczuciowych więzi między obojgiem płci oraz wyklucza zasadę godnej solidarności z obowiązujących norm współżycia. - Jest, więc zamachem na fundamenty i trwałość rodziny. A nadto dowodzi straszliwej pogardy dla mężczyzn, ubliża ich godności i (co tu ukrywać) stawia ich w roli upokarzanych i wykorzystywanych frajerów, przez co prowadzi do sparaliżowania ich podstawowych czynności życiowych.

Gdyby porównać skalę molestowania seksualnego, jaką w powyższej formie stosują kobiety, ze skalą tego zjawiska, jaką we właściwy sobie sposób stosują mężczyźni, to można przyjąć, że w przypadku mężczyzn zjawisko to prawie nie istnieje. Mimo to środowiska kobiece starają się czynić z niego niemal najpoważniejsze zagrożenie cywilizacji i radykalizują kary dla mężczyzn za powyższe przestępstwo do wielu lat więzienia.

Przy czym same realizują ten proceder bezkarnie, na nieograniczoną skalę i to w sposób szczególnie nieprzyzwoity i wulgarny, przez co w rzeczywistości to właśnie one generują procesy destrukcji demograficznej i cywilizacyjnej, a także paraliżują podstawowe czynności życiowe mężczyzn. I to one właśnie z tych względów, a nie mężczyźni, powinny być za to szczególnie surowo karane.

Ogrom destrukcyjnej siły tego typu agresji obrazuje choćby fakt, iż w trakcie konfliktów wojennych, niszczy się wroga, jego zdolność do walki i obrony własnego życia, przez rozprzestrzenianie pornografii. Są znane przypadki, kiedy agresor po opanowaniu ośrodków telewizyjnych nieprzyjaciela emitował dla niego wyłącznie filmy pornograficzne. Powyższą dywersję, jak uczy praktyka, wrogie sobie państwa stosują także w trakcie pokoju, wykorzystując do tego celu wykupione na danym terytorium media.

Seksualność człowieka jest więc ogromną siłą, która w związku między dwojgiem ludzi może być źródłem niewyczerpanego dobra, w przypadku jednak jej upubliczniania doprowadza do totalnej destrukcji społeczeństw !

W tym kontekście należy stwierdzić, że jeżeli przy pomocy obscenizmu i plugastwa prowokuje się najczulszą sferę psychiki mężczyzny, jaką jest jego wrażliwość seksualna nie dając mu jednocześnie żadnych szans godnego zaspokojenia wzbudzanych w ten sposób potrzeb i czyni się to tylko po to, by w przypadku desperackich prób realizacji tych potrzeb tłumić je za pomocą drastycznych represji aparatu państwa. To musi to prowadzić do degeneracji i dewiacyjnego upośledzenia tej najdelikatniejszej sfery psychiki mężczyzny w kierunku właściwym dla zboczonych uwarunkowań pederastii.

Podobnie, jeżeli będzie się prowokować psa widokiem wspaniałej pachnącej kiełbasy tylko po to, by w momencie, gdy po nią sięgnie razić go prądem, to można go w ten sposób oduczyć jedzenia a co najmniej przekonać, by żywił się trawą.

Jest to rozprzestrzeniona na terenie całej Europy, standardowa metoda stosowana przez oligarchie pederastów w celu totalnego upodlenia mężczyzny i jego naturalnych potrzeb oraz rozprzestrzeniania w ten sposób zboczonych postaw pederastii.

Ofiarą tej bandyckiej agresji padają setki milionów mężczyzn. Jej istotę najpełniej jednak oddaje przykład mechanizmów jakie prowadzą do powstania schorzenia o nazwie anoreksja.

Anoreksja jest upośledzeniem odruchu łaknienia. Istotne jest, że chorobę tą nie wywołuje ograniczenie dostępu do pokarmu, gdyż w takich warunkach, ów odruch pozostaje pod kontrolą. Człowiek więc cały czas nad nim panuje. Źródłem anoreksji jest za to dokonany w warunkach obfitości pokarmu, pod wpływem presji psychicznej i strachu przed utratą kontroli nad tym odruchem akt samoagresji, polegający na świadomym jego stłumieniu. Organizm, który został w ten sposób okaleczony nie jest w stanie przyjmować pokarmu nawet wówczas, gdy stwierdzi taką konieczność, aż do całkowitej jego degeneracji.

Nieodwracalności tego procesu dowodzi więc, iż organizm dążąc do kontrolowania odruchu łaknienia w rzeczywistości tę kontrolę utracił.

A więc nawał i obfitość podniet związanych z wszechobecnością pokarmu wymusił na tym człowieku, by chcąc kontrolować i panować nad nieustannie prowokowanym uczuciem łaknienia, dla uniknięcia konsekwencji związanych z niewłaściwym odżywianiem, zaczął to uczucie niszczyć i tłumić przez co w istocie utracił nad nim kontrolę, gdyż nie jest w stanie ten proces odwrócić.

Podobnie jest z wrażliwością seksualną mężczyzn. Wszechobecna lawina plugastwa, obscenizmu i wyuzdania, uporczywie prowokuje ową wrażliwość mężczyzn przy jednoczesnych zerowych możliwościach jej godnego zaspokojenia. Przy czym wszelkie desperackie próby rozładowania skumulowanego w ten sposób popędu wywołują wściekłą agresje panującej obecnie pedocywilizacji, która ze względu na swoje zwyrodnienie nie jest w stanie zrozumieć tej naturalnej, biologicznej konieczności.

Gigantyczna presja owej wszechobecnej prowokacji sprawia, iż mężczyźni nie są w stanie kontrolować wzbudzanych w ten sposób popędów, przez co w obawie przed wściekłą agresją pedomentalnego aparatu państwa, zmuszeni są dokonywać samoagresji przez niszczenie i tłumienie swoich zdrowych i naturalnych reakcji.

W dłuższej perspektywie doprowadza to do stanu trwałego upośledzenia, a więc takiego, w którym brak panowania nad własną seksualnością mężczyzn ujawnia się nie w desperackich próbach jej zaspokojenia, ale w samodzielnym i niekontrolowanym ewoluowaniu tej seksualności w kierunku całkowitej niewrażliwości po dewiacyjne, zboczone, pedomentale zwyrodnienia.

Powyższe zjawisko można więc określić jako seksualna anoreksja, albo samokastracja emocjonalna mężczyzn.

Ujawnia ono perfidną manipulację pedomentalnego aparatu państwa, która pod pretekstem walki o panowanie i kontrolę mężczyzn nad ich własnym popędem seksualnym, uruchamia wściekłą agresję tego aparatu wobec tych z nich, którzy padli ofiarą nieustannych, wszechobecnych, uporczywych i niegodnych prowokacji seksualnych kobiet, po to tylko by wymusić w ten sposób nieodwracalną samoagresję, niszczenie i tłumienie ich zdrowej i naturalnej wrażliwości seksualnej a tym samym faktycznie pozbawiać ich kontroli nad tą wrażliwością, gdyż jak wspomniałem, powyższa samoagresja spycha ją w kierunku trwałego upośledzenia, zwyrodnienia i dewiacji.

Tymczasem rzeczywistą kontrolę nad własnym popędem seksualnym utrzymuje się tylko wówczas, gdy skala możliwości godnego rozładowania tego popędu jest proporcjonalna do skali w jakiej jest on prowokowany, bo tylko wówczas natężenie, tego popędu utrzymuje się na poziomie, który umożliwia jego rzeczywistą kontrolę.

Jeżeli natomiast skala obscenizmu i prowokacji seksualnej w sposób drastyczny odbiega od możliwości godnego zaspokojenie wzbudzanych w ten sposób potrzeb, to początkowa kontrola nad własną wrażliwością seksualną musi przekształcić się w samoagresję, w świadome niszczenie i tłumienie tej wrażliwości, jako jedynego sposobu uniknięcia praktyk sprzecznych z poczuciem godności człowieka, zwłaszcza jeżeli wszelkie naturalne próby rozładowania nagromadzonych w ten sposób napięć spotykają się z wściekłą agresją pedomentalnego aparatu państwa.

Jak wcześniej zaznaczyłem w dłuższej perspektywie prowadzi to do stanów trwałego, seksualnego upośledzenia, co świadczy o tym, że ów aparat pod pretekstem walki o samokontrolę nad wrażliwością seksualna mężczyzn w rzeczywistości pozbawia ich tej kontroli.

Tymczasem obecna, wymuszona przez pedocywilizację sytuacja, charakteryzuje się niczym nie ograniczoną ekspansją plugastwa i rozwydrzenia seksualnego kobiet, co w analogiczny sposób pobudza wrażliwość seksualną mężczyzn, nie dając im jednocześnie żadnych szans na godne jej zaspokojenie. Bowiem zawsze jest tak, że skala możliwości godnego rozładowania popędu seksualnego jest odwrotnie proporcjonalna do skali w jakiej jest on prowokowany.

Musi to skutkować tak zwaną anoreksją seksualną, lub pedomentalnymi zmianami w emocjonalności mężczyzny. W ten sposób pederaści poszerzają tak zwaną tolerancję dla swoich dewiacji.

A pro po „krzewienia” tej tolerancji warto zauważyć, że pederaści stosują tę samą wyżej opisaną technikę tak do zdławienia naturalnego popędu seksualnego mężczyzn, jak i do przeobrażenia tego popędu w zboczoną, upośledzoną postać pederastii. Przy czym w miejsce idei walki o panowanie nad własny popędem seksualnym przez mężczyzn, co miało miejsce w pierwszym wypadku, wprowadza się idee walki o tolerancję dla pederastów w drugim z nich.

I tak analogicznie do rozwydrzenia seksualnego kobiet, można mówić o tolerancji wobec pederastów tylko do momentu, gdy stany emocjonalne, jakie prowokują mogą być kontrolowane, a więc wówczas, gdy ich natężenie będzie pozostawać w optymalnych dla tej kontroli granicach. Jeżeli jednak będzie się uporczywie prowokować naturalny odruch ohydy, odrazy, wstrętu i obrzydzenia w stosunku do nich, to w obliczu kumulacji owych napięć, zapanowanie nad nimi staje się niemożliwe. Jeżeli przy tym wszelkie próby ich rozładowania, będą spotykały się ze wściekłą agresją pedomentalnego aparatu państwa, to w obawie przed medialnymi i fizycznymi represjami tego aparatu człowiek zmuszony jest do samoagresji w postaci niszczenia i tłumienia tych odruchów.

Wówczas podobnie jak w przypadku nachalnego plugastwa kobiet, daje to efekt trwałego upośledzenia emocjonalności mężczyzn w postaci utraty prawidłowej orientacji w świecie, kiedy to mężczyźni pozbywają się podstawowego elementu wyróżniającego postawę normalną i zdrową od upośledzonej i dewiacyjnej, jakim jest wspomniany odruch ohydy, wstrętu, odrazy i obrzydzenia wobec dewiacji seksualnych na korzyść ich akceptacji i uznania.

W tym właśnie ujawnia się tryumf środowisk pedomentalnych w walce o tak zwaną tolerancję. Bowiem wzrost tolerancji wobec wspomnianych ohydnych dewiacji może odbyć się jedynie przez zamianę człowieka w rasowego pederastę. Na tej samej zasadzie na jakiej wzrost tolerancji dla smrodu zawsze oznacza eliminację zwolenników świeżego powietrza.

Warto zauważyć, że owa kastracja emocjonalna została dokonana już prawie na 100% „dojrzałej” populacji Europy, gdyż w takim właśnie procencie, wykazuje ono niewrażliwość, tolerancję, lub akceptację, tak wobec ohydy pederastii jak i wobec plugastwa i obscenizmu kobiet.

Tak więc przy wykorzystaniu analogicznych technik, to jest niegodnej i ohydnej prowokacji i jednoczesnych, medialnych i fizycznych represji pedomentalnego aparatu państwa wobec ofiar tych prowokacji, wymusza się samoagresję, niszczenie i tłumienie najbardziej naturalnych i biologicznie uzasadnionych odruchów emocjonalności mężczyzny, spychając ją tym samym w kierunku potwornego upośledzenia i ohydnych zwyrodnień.

Ewidentnym objawem tych praktyk jest notowany obecnie w statystykach pięćdziesięcioprocetowy spadek aktywności seksualnej w społeczeństwie w porównaniu z poprzednim pokoleniem. Jest to również dowód, że rozwydrzenie seksualne niszczy aktywność seksualną a nie sprzyja jej, jak mogło by się wydawać, i że dzieje się to na opisanej wyżej zasadzie.

Jaskrawym przykładem takiej pedomentalnej agresji, jest również praktyka kilku państw skandynawskich, gdzie z pełną premedytacją promuje się i rozpowszechnia obscenicznym, wyuzdanie i rozwydrzenie seksualne kobiet, jako wyraz ich wolności i tak zwanego równouprawnienia, przez co rodzina stała się tam dla mężczyzny miejscem powielekroć bardziej upokarzającym niż burdel. A jednocześnie wprowadzono tam, wyłącznie dla mężczyzn wieloletnie kary więzienia za korzystanie z usług prostytutek, a więc tej najtańszej bo oficjalnej formy ich działalności.

Charakterystyczną cechą tych państw jest nie tylko totalny zawał demograficzny, ale także najwyższy w Europie wskaźnik przestępczości mimo ich najwyższego bogactwa, oraz plaga narkomanii i alkoholizmu, co powoduje, że według oficjalnych statystyk już dziesięć procent dzieci rodzi się tam z wrodzonymi powikłaniami, gdyż matki nie są w stanie odstawić tych środków nawet w ciąży.

W tej sytuacji należy stwierdzić, iż jeżeli państwo wykorzystuje będące w jego dyspozycji środki przymusu dla ochrony opisanych wyżej prowokacji i agresji środowisk dewiacyjnych, jak i prowokacji i agresji obscenizmu i plugastwa kobiet, a jednocześnie pacyfikuje podejmowane przez resztę społeczeństwa, konieczne dla rozładowania powstałych w ten sposób napięć, naturalne i biologiczne uzasadnione reakcje obronne, To jest to nie tylko wyraz niewyobrażalnej pogardy dla tego społeczeństwa, ale jest to objaw łamania prawa i otwartej śmiertelnej wojny przeciwko niemu. Wojny, która jest obliczona na biologiczną eliminację danej populacji.

Środowiska pedomentalne, które niepodzielnie panują w światowych korporacjach medialnych doskonale zdają sobie sprawę, iż promocja obscenizmu, plugastwa i kobiety jako splugawionego „ścierwa”, przy jednoczesnym szczuciu w kierunku drastycznych represji aparatu państwa wobec mężczyzn, którzy ulegną ich bandyckiej prowokacji, konsekwentnie przekształca emocjonalność tych mężczyzn ku patologicznej agresji, a dalej w kierunku zboczonych uwarunkowań pederastii. Dzięki temu poszerzają dostępny dla siebie obszar, a desperacja upodlonych tak mężczyzn daje im dodatkowy pretekst na rzecz dalszej eskalacji tego upodlenia.

Dla normalnego mężczyzny nie może istnieć nic bardziej haniebnego

Jeżeli więc dochodzi do desperackich prób egzekwowania od kobiety biologicznie przynależnych mężczyźnie praw to wszystkie tego konsekwencje w pierwszym rzędzie powinni ponieść ci, którzy dopuszczają do praktyk obscenizmu i plugastwa w szkołach i życiu codziennym. Dalej kobiety, które to przyzwolenie wykorzystują do niegodnego prowokowania naturalnych pragnień i potrzeb mężczyzny, a na samym końcu dopiero ofiara tych prowokacji a więc mężczyzna, który został w ten sposób przymuszony do desperackich zachowań.

Już bowiem wystarczy, że atrakcyjna kobieta, która może korzystać z opieki wybranego mężczyzny, tego nie czyni, by dopuściła się w ten sposób aktu prowokacji. Stopień tej prowokacji zależy oczywiście od wielu okoliczności. Jednak kobieta, która używa swojej seksualności do niegodnej i bezwstydnej agresji wobec najczulszej sfery emocjonalności mężczyzny nie powinna czuć się bezpiecznie. Tak jak żaden przestępca. Poczucie braku bezpieczeństwa takiej kobiety powinien wynikać z praktyki odstępowania od karania ofiar, które tej prowokacji uległy, gdyż mężczyzna nie może mieć obowiązku stosowania samoagresji i tłumienia swoich naturalnych uwarunkowań emocjonalnych tylko dla tego, że jakiejś kobiecie zachciało się go bezwstydnie prowokować. Prowadzi to bowiem do zwyrodnienia jego emocjonalności w kierunku postaw dewiacyjnych.

Natomiast pełnię bezpieczeństwa także ze strony państwa kobieta powinna móc znaleźć jedynie u boku wybranego mężczyzny.

Niestety w obecnej cywilizacji kolejność obciążeń i win ustala się całkowicie odwrotnie. Jest to więc świadectwo pedomentalnej orientacji gremiów rządzących, gdyż w ten sposób upadlają mężczyznę oraz tłumią i degenerują jego wrażliwość seksualną spychając ją tym samym w kierunku zboczonych uwarunkowań pederastii.

Jest bowiem faktem, że totalna władza psychiczna kobiet jest tak wielka, że może ją zrównoważyć jedynie totalna władza fizyczna mężczyzn.

A więc o ile kobiety mogą korzystać z nieograniczonej wolności w stosowaniu swoich atrybutów, o tyle również mężczyźni powinni posiadać nieograniczoną wolność w stosowaniu atrybutów, które są w ich posiadaniu. A jeżeli państwo narzuca ograniczenia to powinny one dotyczyć nie tylko mężczyzn, ale również i kobiety.

Tak więc istota powyższego procederu polega na tym, że za pomocą instytucji państwa eliminuje się wolność mężczyzn w stosowaniu swojego podstawowego atrybutu jakim jest jego siła fizyczna po to by wykorzystać go przeciwko jemu samemu to jest do fizycznej ochrony upokarzających mężczyznę wyuzdanych i plugawych zachowani kobiety, dzięki którym dąży ona do totalnej komercjalizacji swoich atrybutów i realizując w ten sposób swoją wolność paraliżuje ich podstawowe czynności życiowe.

Wówczas to siły mężczyzn stosowane w aparacie przymusu państwowego zapewniają bezpieczeństwo kobiety nawet wówczas, gdy może ona i powinna zapewnić sobie to bezpieczeństwo za sprawą konkretnego mężczyzny. Z uwagi na to kobieta nie jest skłonna korzystać z jego usług, tym bardziej, że musiałaby wtedy zobowiązać się do odpowiednich wyłączności.

W ten sposób Państwo siłą samych mężczyzn niszczy i zastępuje ich najbardziej przyrodzony atrybut, jakim jest ich osobista gwarancja bezpieczeństwa dla kobiety.

Najistotniejsze jest jednak to, iż państwo uwalniając kobietę z pod opieki konkretnego mężczyzny umożliwia jej haniebne i plugawe zachowania, do których ów nigdy by nie dopuścił.

Bowiem kobieta, która niezależnie od poziomu swoich zachowań, będzie mogła liczyć na pełnię bezpieczeństwa, gwarantowanego wyłącznie przez mężczyzn działających w ramach organów państwa. Konkretnym mężczyzną będzie wyłącznie gardzić i szydzić z bezsilnych konwulsji tych, których zechce poddać swoim bezkarnym, prowokacyjnym zabiegom. W sposób oczywisty tłumi to i spycha ich emocjonalność w kierunku powszechnego zwyrodnienia. Powyższe idealnie tłumaczy agresywne niemal zaangażowanie grup pedomentalnych w obronie obscenizmu i plugastwa kobiet jako wyrazu ich wolności i tak zwanego równouprawnienia.

Jedną z najbardziej jaskrawych form tego procederu jest wydawanie zezwoleń a nawet organizowanie publicznych konkursów, w których podstawowe atrybuty kobiet poddaje się bezczelnej, oficjalnej komercjalizacji. Czy tolerowanie takich zachowań w codziennym życiu publicznym, czy też rodzinnym.

Państwo stwarza w ten sposób kobiecie alternatywę dla uczciwości i wierności małżeńskiej. Pozbawia mężczyzn szans na obronę trwałości rodziny i ich godnego w niej miejsca by potem, przy wykorzystaniu obozów pracy przymusowej, specjalnych obróż do elektronicznej inwigilacji oraz całkowicie sfeminizowanego sądownictwa rodzinnego zamienić tego mężczyznę w niewolnicze bydło przeznaczone wyłącznie do finansowania wyżej przytoczonych wolnościowych i prostytucyjnych potrzeb kobiety.

W tym kontekście przypomnę, że jedyny celem, dla którego kobieta ma naturalne prawo wykorzystywać władzę psychiczną, jaką dysponuje wobec mężczyzny jest wyłącznie zacieśnianie z nim trwałych więzi rodzinnych.

A jedynym, kto jest uprawniony do faworyzowania kobiety ze względu na jej płeć jest wyłącznie mężczyzna. Jeżeli bowiem będzie to robiło państwo, to będzie ona związana z państwem a nie z mężczyzną

Kontynuując charakterystykę warunków panujących w obecnej pedocywilizacji należy stwierdzić, że jest oczywiste, że dla pederasty, kobieta nie przedstawia właściwej wartości, w związku z tym poza granicami percepcji, takiego człowieka pozostaje siła władzy psychicznej, jaką kobieta ma nad mężczyzną.

Nie mieści się w ich zboczonej świadomości, że może ona w związku z tym stanowić najcenniejsze jego dobro, integralną część jego organizmu, która warunkuje jego życie, gdyż nadaje sens temu życiu. I że wobec tego władza ta jest tak wielka, że tylko naturalna przewaga mężczyzn w innych dziedzinach może ją właściwie równoważyć. Jest ona bowiem używana wyłącznie dla obrony tego sensu i jego stabilności, szczególnie w przypadkach, gdy kobieta zechce tę swoją władzę nadużywać.

W takich warunkach kobieta jest zmuszona, by realizować swoje cele poprzez wykorzystanie jej wyłącznie do zacieśniania trwałych więzi rodzinnych, przez co związek ma gwarancję trwałości i maksymalnej efektywności, a nadto jest źródłem wzajemnej fascynacji i szacunku.

Między innymi z tych względów pederaści z taką zaciekłością pozbawiają mężczyzn wszelkich szans równoważenia psychicznej władzy kobiet i w tym celu traktują oboje płci nie jako jeden doskonale komplementarny organizm, ale jako dwie antagonistyczne a nawet wrogie jednostki, z których jedną a mianowicie kobietę należy wspierać i faworyzować zaś drugą to jest mężczyznę upadlać i degradować. A wszystko przy wykorzystaniu metody zastępowania naturalnej roli mężczyzny w jego relacjach z kobietą instytucjami Państwa.

Cały ten bandycki proceder niszczenia jednych i kryminalnego faworyzowania drugich pederaści nazywają równouprawnieniem.

W powyższych warunkach, to jest gdy rola i atrybuty mężczyzn są zastępowane instytucjami państwa, kobieta zamiast osiągać swoje cele poprzez zacieśnianie trwałych więzi rodzinnych z mężczyzną woli do ich realizacji wykorzystywać wyłącznie owe instytucje. Zaś stosowanie swoich atrybutów do zacieśniania trwałych więzi rodzinnych jest przez nią odczuwane jako upokarzające poniżenie, przez co stosuje je wyłącznie do agresji przeciwko temu mężczyźnie. Bowiem zawsze bardziej się jej opłaca stosować swoją władzę psychiczną wobec wielu mężczyzn, niż wyłącznie do zacieniania trwałych więzi rodzinnych z jednym z nich.

Dla pederastów naturalne relacje pomiędzy kobieta i mężczyzną, jako czyste i nieskażone dzieło natury są niezdrowe. Dlatego usilnie starają się je sztucznie formować na modłę swoich pedomentalnych, dewiacyjnych uwarunkowań, przez co zdołali już wyeliminować najistotniejszą cechę naszego gatunku, jaką jest zdolność do biologicznego przetrwania.

Można więc powiedzieć, że największą zbrodnią instytucji Państwa jest celowe rozbudzanie wolnościowych, czy wyzwoleńczych ambicji kobiet, by potem, pod pretekstem walki o biologiczne przetrwanie zaspakajać je przez zastępowanie roli mężczyzny w jego relacjach z kobietą instytucjami państwa, a więc przez totalne upodlenie i degradację tych mężczyzn, do roli bezwolnego dostarczyciela nasienia a kobiety w zakontraktowany przez państwo obiekt rozpłodowy i jednocześnie publiczny przybytek wysokopłatnych acz chwilowych uciech, a więc przez totalne rozbicie rodzin i eskalację zboczeń.

Tymczasem jest oczywiste, że kobieta, która decyduje się na współżycie z mężczyzną bierze na siebie szereg obowiązków, dlatego jeżeli państwo nie chce ich wyegzekwować i nie daje mężczyźnie żadnych szans obrony najbardziej fundamentalnych dla niego wartości, to ma on prawo robić to na własną rękę.

A więc gdy leje się krew i narasta przemoc, chorzy nie są ani mężczyzna ani kobieta - chore jest jedynie państwo, które antagonizując ich oboje, dąży do redukcji populacji człowieka.

Stąd tak powszechne hołubi się, promuje i wywyższa splugawioną, roznegliżowaną i prostytuującą się kobietę, by ta pozbawiając mężczyznę najcenniejszej dla niego wartości, jaką jest stabilny sens życia wymuszała, by w akcie ostatecznej desperacji dokonywał nie tylko czynów haniebnych, ale najokrutniejszych zbrodni. A środowiska pedomentalne zdobywały w ten sposób kolejny pretekst do eskalacji tego upodlenia.

Powyższe dowodzi, iż istotą polityki, którą uprawia się obecnie na skalę światową jest wykorzystanie feminizmu i walki o tak zwane równouprawnienie kobiet do paraliżowania podstawowych czynności życiowych mężczyzn oraz do blokowania naturalnych form w jakich rozładowują swój popęd seksualny, by w wyniku jego kumulacji uzyskać łatwość w kanalizowaniu tego popędu w formy dewiacyjne, gdzie się je utrwala i promuje, co w połączeniu z praktyką eutanazji i represji karnych w stosunku do tych, którzy nie mieszczą się w ustalonym schemacie, ma doprowadzić do redukcji populacji człowieka i wymusić zablokowanie rozwoju gospodarczego kraju.

Na koniec przypomnę, że najgroźniejszy jest nie ten wirus, który zabija od razu, ale ten który zanim zacznie zabijać zakaża całą populację.

Powstają tyko pytania:

- Komu zależy na tym, by zamienić Cywilizacje Zachodnią w jeden wielki burdel, kobiety na prostytutki a mężczyzn na alfonsów, kryminalnych zwyrodnialców, lub na pederastów?

- Kto dysponuje odpowiednimi środkami, by ten plan wykonać i kto ten plan systematycznie realizuje?

- Kto wreszcie prowadzi otwartą wojnę z narodami naszej cywilizacji i doprowadza do ich biologicznej zagłady?

Autor: Ogólnoświatowy Ruchu Społeczny
Mężczyźni Dla Rodziny – mezczyznidlarodziny.com
Awatar użytkownika
Nola
Maniak
Maniak
Posty: 696
Rejestracja: 15 gru 2006, 21:55
Skąd: zachód
Płeć:

Postautor: Nola » 14 cze 2007, 00:29

sorry,za długie to,nie chce mi się czytać :D
Chaos is a friend of mine
Awatar użytkownika
kot_schrodingera
Weteran
Weteran
Posty: 2114
Rejestracja: 21 wrz 2005, 10:18
Skąd: z nikąd
Płeć:

Postautor: kot_schrodingera » 14 cze 2007, 00:51

Boże co za brednie. Trudno komentować to "coś" bo autor miele w kółko to samo - kobiety są złe a "wyzwolone" od mężczyzn że to skrzywdzony facet ją stworzył...
Patrz, Kościuszko, na nas z nieba raz Polak skandował.
I popatrzył nań Kościuszko i się zwymiotował.
/Konstanty Ildefons Gałczyński/
Awatar użytkownika
pani_minister
Administrator
Administrator
Posty: 2011
Rejestracja: 23 kwie 2006, 05:29
Skąd: Dublin
Płeć:

Postautor: pani_minister » 14 cze 2007, 11:36

Mi się podoba. Poczułam sie niezwykle doceniona, jak przeczytałam, że moje cycki mogą być:
nadia pisze:podstawą budowy sensu życia

:D

I pytanie techniczne: Jakiej długości spódniczka kwalifikuje się do określenia, że
nadia pisze:prowokuje ową wrażliwość mężczyzn

??

Co za idiotyczny tekst. Jak komuś staje na widok dekoltu i ma z tego powodu poczucie winy, to naprawdę nie musi tego w taki słowotok ubierać.
RedX
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 166
Rejestracja: 18 wrz 2005, 19:43
Skąd: internet
Płeć:

Postautor: RedX » 14 cze 2007, 11:54

A tak jednym zdaniem "o co chodzi"??
Awatar użytkownika
tank girl
Uzależniony
Uzależniony
Posty: 483
Rejestracja: 21 gru 2005, 06:47
Skąd: inąd
Płeć:

Postautor: tank girl » 14 cze 2007, 12:06

Tak, popieram, to wszystko wina kobiet! Powinno się je zakutać w jakieś szmaty, a przedtem resocjalizować, naszprycować jakimiś prochami celem wyeliminowania libido, a na koniec komisyjnie wyciąć im łechtaczki i dopiero tak przystosowane do funkcjonowania wśród normalnych ludzi, czytaj, facetów - wypuścić :D
I niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda, dla katów, szpiclów, tchórzy... :] (Zbigniew Herbert)
RedX
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 166
Rejestracja: 18 wrz 2005, 19:43
Skąd: internet
Płeć:

Postautor: RedX » 14 cze 2007, 12:23

Aha.. no to teraz już rozumiem.. :D Nie, żebym się zgadzał, bo ja tam bardzo cenię sobie kobiece łechtaczki, ( szczególnie jedną :> ), ale przekaz stał się dla mnie jasny.. :D
Awatar użytkownika
tank girl
Uzależniony
Uzależniony
Posty: 483
Rejestracja: 21 gru 2005, 06:47
Skąd: inąd
Płeć:

Postautor: tank girl » 14 cze 2007, 13:07

Coś Ty RedX! Łechtaczki są wredne i drapieżne! Molestują ludzi, gryzą i drapią pasażerów w autobusie! (© 2007 - by M.) Jak można je lubić! :D
I niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda, dla katów, szpiclów, tchórzy... :] (Zbigniew Herbert)
Awatar użytkownika
Martinoo
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 290
Rejestracja: 18 lis 2006, 15:10
Skąd: Śląsk
Płeć:

Postautor: Martinoo » 14 cze 2007, 13:16

Autor zauważa kilka istotnych rzeczy:

- Rotacja zwiazków niebezpiecznie sie zwiększa
- Zatracamy się powoli w kaierze i samym sobie. (O dziwno jestesmy 200 lat przed afryką a żyje sie u nas wiele razy trudniej). Pędzą ludzie niewiadomo do kąd... Za nauką, pracą? żeby godnie żyć? Przcież można godnie żyć za te 2 tysiące x 2.

- Jeśli chodzi o prowokowanie to kobiety zawsze prowokowały słabiej lub mocniej.
- Choc jak widze zajebistą skąpo ubraną laseczkie to nie powiem że mi sie nie chce <banan>

Podsumowująć tekst dobry tylko autor troche sie nakręcił...
Awatar użytkownika
Imperator
Moderator
Moderator
Posty: 2789
Rejestracja: 22 mar 2004, 13:45
Skąd: znienacka
Płeć:

Postautor: Imperator » 14 cze 2007, 13:18

O tak. Zgadzam się z autorem w zupełności!

No bo szok może przeżyć biedny mężczyzna, gdy idzie sobie z partnerką swoją życiową (rzyciową też - jeśli uprawiają seks analny) po łące, pokazuje jej gwiazdy, miłymi słowami koi jej duszę.
- patrz kochanie, te gwiazdki to dusze zaginionych niegdyś bogów, delikatnie pieszczą oczka twoje przecudne
- patrz kochanie, tam orion napina swój łuk by upolować zwierzynę na obiad na jutro
- patrz kochanie, tam księżyc tuli się już do snu, czerwienią oznajmiając światu, że jest zmęczony całą tą wędrówką...
Słodkie kochanie tegoż mężczyzny odpowiada krótko:
- NO I censored, chodźmy się lepiej pochędożyć
<boje_sie> <boje_sie>

;)
Żyję tym co czuję, z życia biorę to, co mi smakuje.
Szukam i znajduję. Nie dołuję, kiedy mi brakuje.
Lubię, siebie lubię, co chcę robię i co myślę mówię.
Prostą idę drogą i niczego już nie boję się.
middleweight
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 151
Rejestracja: 02 maja 2006, 14:08
Skąd: sdsa
Płeć:

Postautor: middleweight » 14 cze 2007, 14:15

najlepsze jest jak wyzyswająco ubrana dziewczyna wyskakuje z tekstem: "czego się gapisz".
nie moge z tego :P
Awatar użytkownika
pani_minister
Administrator
Administrator
Posty: 2011
Rejestracja: 23 kwie 2006, 05:29
Skąd: Dublin
Płeć:

Postautor: pani_minister » 14 cze 2007, 14:26

Jest bowiem faktem, że totalna władza psychiczna kobiet jest tak wielka, że może ją zrównoważyć jedynie totalna władza fizyczna mężczyzn.

Ten kawałek jeszcze rzucił mi się w oczy. Gdzie jest kuźwa moja władza totalna i stada mentalnych niewolników?? Reklamację zgłaszam. Gdzie się ten mizogyn autor chowa?
Awatar użytkownika
Ted Bundy
Weteran
Weteran
Posty: 5219
Rejestracja: 16 wrz 2005, 16:29
Skąd: IV RP
Płeć:

Postautor: Ted Bundy » 14 cze 2007, 16:48

całkiem niezły tekst, swoją drogą.
http://www.facebook.com/LKSPogonLwow

Reaktywowany w 2009 r. Razem przywróćmy świetność tej historycznej drużynie!

http://www.piotrlabuz.pl/
http://michalpasterski.pl/
http://www.mateuszgrzesiak.pl/
Awatar użytkownika
tank girl
Uzależniony
Uzależniony
Posty: 483
Rejestracja: 21 gru 2005, 06:47
Skąd: inąd
Płeć:

Postautor: tank girl » 14 cze 2007, 17:42

Martinoo pisze:Autor zauważa kilka istotnych rzeczy:

- Rotacja zwiazków niebezpiecznie sie zwiększa

Czy rzeczywiście... a może po prostu, więcej się o tym teraz mówi? :>

Martinoo pisze:- Zatracamy się powoli w kaierze i samym sobie. (O dziwno jestesmy 200 lat przed afryką a żyje sie u nas wiele razy trudniej). Pędzą ludzie niewiadomo do kąd... Za nauką, pracą? żeby godnie żyć? Przcież można godnie żyć za te 2 tysiące x 2.

To zależy. Bo jak się ma np. drogie hobby.... <niewiem>

Martinoo pisze:- Jeśli chodzi o prowokowanie to kobiety zawsze prowokowały słabiej lub mocniej.

No właśnie.

Martinoo pisze:- Choc jak widze zajebistą skąpo ubraną laseczkie to nie powiem że mi sie nie chce <banan>

Czyli prawidłowo ;d

Imperator pisze:No bo szok może przeżyć biedny mężczyzna, gdy idzie sobie z partnerką swoją życiową (rzyciową też - jeśli uprawiają seks analny) po łące, pokazuje jej gwiazdy, miłymi słowami koi jej duszę.
- patrz kochanie, te gwiazdki to dusze zaginionych niegdyś bogów, delikatnie pieszczą oczka twoje przecudne
- patrz kochanie, tam orion napina swój łuk by upolować zwierzynę na obiad na jutro
- patrz kochanie, tam księżyc tuli się już do snu, czerwienią oznajmiając światu, że jest zmęczony całą tą wędrówką...
Słodkie kochanie tegoż mężczyzny odpowiada krótko:
- NO I censored, chodźmy się lepiej pochędożyć
<boje_sie> <boje_sie>

Eh, baby to wredne teraz przeważnie, za grosz romantyzmu, nic tylko sex i sex! ;d Nie dziwne, że mężczyźni się ku sobie nawzajem zwracją ;)

TedBundy pisze:całkiem niezły tekst, swoją drogą.

Boszszszzzzzzz.... :| Powiedzcie mi, że on żartuje ;d
I niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda, dla katów, szpiclów, tchórzy... :] (Zbigniew Herbert)
Awatar użytkownika
Zaq
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 217
Rejestracja: 07 lis 2006, 22:42
Skąd: stamtąd
Płeć:

Postautor: Zaq » 14 cze 2007, 18:00

O fak! Ale autor musi mieć monstrualne kompleksy!

tank girl pisze:
TedBundy pisze:całkiem niezły tekst, swoją drogą.

Boszszszzzzzzz.... :| Powiedzcie mi, że on żartuje ;d
Nie żartuje. Ted naprawdę jest takim moherem.
"Znacznie lepiej poruszać się po tej drodze z piwem i chipsami w ręku, z dużą ilością seksu i nad grób dotrzeć wycieńczonym i zużytym, ale z okrzykiem: Było warto! Cóż to była za wspaniała podróż!"
nadia
Uzależniony
Uzależniony
Posty: 419
Rejestracja: 18 lut 2007, 17:53
Skąd: ze wschodu
Płeć:

Postautor: nadia » 14 cze 2007, 18:07

Dla mnie ten tekst był odkrywczy, w wielu punktach, choć w kilku się z nim nie do końca zgadzam.
Jako kobiecie bardzo jest mi trudno zrozumieć jak faceci mogą niejako automatycznie reagować seksualnie na sam widok obnażonego ciała (obcych) kobiet. Ale jak donoszą znajomi tak już jest i większość z nich tak właśnie "ma".

Faktem jest więc z związku z powyższym, iż prezentowanie nagości kobiecej we wszelkich możliwych formach, może u zdrowego mężczyzny prowadzić do wymuszenia samokastracji reaktywności na tego typu bodźce, celem uchronienia się od ciągłej opresji podniecenia seksualnego. Może to skutkować następującym sytuacjami:
1) zmniejszeniem wrażliwości seskualnej w stosunkach z kobietami (impotencja i oziembłość męska - brak możliwość nawiązywania satysfakcjonujących dla obu stron związków)
2) wypaczenia i skierowanie się mężczyzn w stronę mężczyzn jako stanowiących dla nich większą tajemnicę i atrakcję, niż przejedzona kobiecość (homoseksualizm - wiadomo)

i to co ja widzę jako jedyny pozytyw dzisiejszej sytuacji, ale czego autor powyższego tekstu nie widzi, czyli
3) nauczenie się przez facetów rozróżniania i widzenia kobiety jako osoby (psychika, intelekt, moralność) od kobiety jako li tylko czy też głównie ciała. Czyli nauczenie się przez mężczyzn odsiewania ziarna od plew, a nie reaktywności na "łatwe" i często fałszywe bodźce wzrokowe.
middleweight
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 151
Rejestracja: 02 maja 2006, 14:08
Skąd: sdsa
Płeć:

Postautor: middleweight » 14 cze 2007, 18:09

ciekawe teorie znajdują się w tym tekście. toż to wszytsko tłumaczy: pedały chcą nas wszytskich wysterować na właściewy tor!

<diabel> <diabel> <diabel> <hahaha> <hahaha> <hahaha>autor musi być naprawdę smutnym człowiekiem, jeśli takie teksty mu wychodzą spod pióra <fuckoff> <fuckoff>
Awatar użytkownika
Ted Bundy
Weteran
Weteran
Posty: 5219
Rejestracja: 16 wrz 2005, 16:29
Skąd: IV RP
Płeć:

Postautor: Ted Bundy » 14 cze 2007, 18:14

mnie się nie chce, jak widzę "laseczkę" :) Bo i nie mam w zwyczaju patrzeć jak kot na spyrkę na przechodniów płci żeńskiej (ani męskiej, uprzedzam z góry atak jakiegoś forumowego złośliwca :>). Bo w sumie, po co mam to robić? Mam już na kogo patrzeć z pożądaniem. Z reguły jak gdzieś lezę, to się spieszę. I tak sobie idę przy dźwiękach Honoru, Kokwisty i takich tam :)
http://www.facebook.com/LKSPogonLwowReaktywowany w 2009 r. Razem przywróćmy świetność tej historycznej drużynie!http://www.piotrlabuz.pl/

http://michalpasterski.pl/

http://www.mateuszgrzesiak.pl/
middleweight
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 151
Rejestracja: 02 maja 2006, 14:08
Skąd: sdsa
Płeć:

Postautor: middleweight » 14 cze 2007, 18:15

średnio jest się czym chwalić...

a nucisz sobie jakieś wesołe piosenki honoru?

np.: rudolf hess, ostatni płomień zgasł...

<fuckoff>
Awatar użytkownika
Ted Bundy
Weteran
Weteran
Posty: 5219
Rejestracja: 16 wrz 2005, 16:29
Skąd: IV RP
Płeć:

Postautor: Ted Bundy » 14 cze 2007, 18:22

middleweight pisze:rudolf hess, ostatni płomień zgasł...

"ofiara, komunistycznych kłamstw!" <diabel> Co by nie mówić, linia melodyczna tego kawałka miażdży. Jak i warsztat zespołu. Przekaz jest kiepski. Honor wydał 18 płyt. Coś się tak uparł na tego Hessa? :>
http://www.facebook.com/LKSPogonLwowReaktywowany w 2009 r. Razem przywróćmy świetność tej historycznej drużynie!http://www.piotrlabuz.pl/

http://michalpasterski.pl/

http://www.mateuszgrzesiak.pl/
middleweight
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 151
Rejestracja: 02 maja 2006, 14:08
Skąd: sdsa
Płeć:

Postautor: middleweight » 14 cze 2007, 18:38

muzycznie faktycznie świetne, ale nie znoszę nazistowskiego ścierwa.
a z "honorowych" tekstów wieje na kilometr brunatną polityką.

Wróć do „Wszystkie inne tematy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości